گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

 اعضای هیئت علمی دانشگاهها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پرورش دهندگان زنبور عسل، کارخانجات فرآوری عسل