جايزه ملي كيفيت عسل


 جايزه ملي كيفيت عسل: اين رقابت ما بين توليد كنندگان عسل، كارگاههاي فرآوري و بسته­ بندي عسل، خرده فروشان محصولات زنبور عسل و توزيع كنندگان عسل در جهت معرفي و مقايسه برندهاي مختلف عسل و همچنين ارتقاء كيفيت آن براي مصرف كننده نهايي برگزار گرديده و به نفرات برگزيده جوايز نفيسي اهدا مي گردد.

 

فرم شركت در جايزه ملي كيفيت عسل