جايزه طراحي و بسته بندي


 جايزه طراحي و بسته بندي: هدف از اين جايزه انتخاب بهترين طراحي و بسته­ بندي محصولات عسل مي­ باشد. اين جايزه با بررسي طراحي و بسته بندي ­هاي مختلف عسل موجود در بازار، فرصت ارزشمندي را براي مقايسه عملكرد شركت­هاي مختلف فعال در اين حوزه، استفاده از دانش محققين در اين زمينه و همچنين نوآوري در صنايع طراحي و بسته­ بندي عسل فراهم آورده و به رسم يادبود جوايز نفيسي به نفرات برتر اهدا خواهد گرديد.

 

فرم شركت در جايزه طراحي و بسته بندي